تفاوت روغن ارده و روغن کنجد

اگر مایلید تفاوت روغن ارده با روغن کنجد را بدانید چیست این قسمت را مطالعه فرمائید.
تفاوت روغن ارده و روغن کنجد
 سوالی که شاید برای خیلی ها پیش بیاید این است که آیا روغن ارده(روغن کنجد ارده) همان روغن کنجد است یا تفاوت دارد؟
بسیاری از فروشندگان روغن ارده را همان روغن کنجد می نامند و تفاوتی برای آن قائل نیستند اما واقعیت اینست که روغن ارده با روغن کنجد کاملا متفاوت است!
در مجموع از دانه کنجد سه نوع روغن استخراج می شود
۱.روغن کنجد بکر
۲. روغن کنجد تصفیه شده
۳. روغن ارده
۱ : روغن کنجد بکر
روغن کنجد بکر به روش پرس سرد با استفاده از وارد کردن فشار به دانه های کنجد بدست می آید و روش استخراج آن از دانه های روغنی کنجد صرفاً یک روش مکانیکی است و هیچ گونه فرآوری یا افزودنی به دانه کنجد اعمال نمی شود.

۲ : روغن کنجد تصفیه شده
در تولید روغن کنجد تصفیه شده، روغن کنجد بکر را پس از انجام مراحل شیمیایی بدون بو می کنند که در این حالت خیلی از خواص روغن بکر از بین میرود.

۳ : روغن ارده
روغن ارده که گاهی به روغن کنجد ارده نیز معروف است از ارده استخراج می شود. برای تهیه روغن ارده، به مقدار تعریف شده، آب به مخزن ارده افزوده می شود و به وسیله دستگاه ارده مذکور بهم زده می شود، پس از  مدت زمان معینی که برای آن تعریف شده، روغن از ارده جدا شده که روغن مذکور روغن ارده است ومدت ماندگاری آن نیز محدود است چون درصد معینی آب بصورت مخلوط دارد  .

پس :
می توان نتیجه گرفت روغنی که از ارده به دست می آید، روغن ارده نامیده می شود، در حالی که روغن پرس سرد کنجد، مستقیما از کنجد خام بدست می آید.